ត្រលប់ទៅមាតិការ 

លំហាត់ 01

ខាងក្រោមនេះជាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន MBC ដែលចាប់ផ្តើមដំណើរការអាជីវកម្មនៅខែ មករា 2016។ ក្រុមហ៊ុននេះបង្កើតឡើងក្នុងទម្រង់អាជីវកម្មផ្នែកផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលមាន ប្រតិបត្តិការអំឡុងខែមករា ដូចតទៅ៖
        មករា 01 ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានវិនិយោគមូលធនជាសាច់ប្រាក់ចំនួន 300,000ដុល្លា។
        02           បានទូទាត់សំរាប់ការជួលលើអគារដែលបានរៀបចំចំនួន 7,500 ដុល្លា
        03           បានទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ 1,500ដុល្លាសំរាប់សំភារៈការិយាល័យ។
        05           បានជូលរថយន្តលើកទំនិញក្នុងខែមករា និងទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់អស់ចំនួន 2,800
        08           នផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទៅអោយអតិថិជនក្នុងតំលៃ 82,500ដុល្លាដែលសន្យានៅថ្ងៃក្រោយ។
        17           បានទទួលវិក័យប័ត្រសំរាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចំនួន 1,750ដុល្លា ដែលចុះក្នុងកោះសន្តិ                        ភាពនៅខែ មករា។
      22           ទទួលប្រាក់ពីអតិថិជនដែលសងថ្លៃជំពាក់ទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី08/01/13
      28           បានទូទាត់លើថ្ងៃសាំង និងប្រេងឥន្ទនៈចំនួន 7,700ដុល្លា។
      28           បានទួទាត់ប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិកចំនួន 5,400ដុល្លា។
      31           បានទូទាត់ភាគលាភជាសាច់ប្រាក់ចំនួន 10,000ដុល្លា។
សំនួរ   
1.    ចូររៀបចំចុះទិន្នានុប្បវត្តិទូទៅ
2.    ចូរៀបចំចុះផ្ទេរទិន្នានុប្បវត្តិទៅសៀវភៅធំ
3.    ចូររៀបចំតារាងតុល្យការសាក់ល្បង
Chart accounts of MBC company

Account Nº

Account Tittle

Account Nº

Account Tittle

1000

Cash

4000

Service Revenue

1010

Account Receivable

5010

Office Rent Expense

1020

Office Supplies

5020

Truck Rent Expense

2000

Account Payable

5030

Advertising Expense

3000

Capital

5040

Gas and Oil Expense

3010

Dividends

5050

Salaries Expenseចម្លើយ

1. ចូររៀបចំចុះទិន្នានុប្បវត្តិទូទៅ

MBC Company

General Journal Entries

P001

Date

Account Title & Explanation

PR

Debit

Credit

1-Jan-16

Cash

1000

300,000.00

 

 

 

Capital

3000

 

300,000.00

 

(Invested for cash by owner)

 

 

 

2-Jan-16

Office Rent Expense

5010

7,500.00

 

 

 

Cash

1000

 

7,500.00

 

(Paid cash for rent, Jan-16)

 

 

 

3-Jan-16

Office Supplies

1020

1,500.00

 

 

 

Cash

1000

 

1,500.00

 

(Paid cash for Office Supplies)

 

 

 

6-Jan-16

Truck Rent Expense

5020

2,800.00

 

 

 

Cash

1000

 

2,800.00

 

(Paid cash for lift truck, Jan-16)

 

 

 

8-Jan-16

Account Receivable

1010

82,500.00

 

 

Service Revenue

4000

82,500.00

 

(Provided service on account)

 

 

17-Jan-16

Advertising Expense

5030

1,750.00

 

 

 

Account Payable

2000

 

1,750.00

 

(Advertising in local Newspaper in Jan-16)

 

 

 

22-Jan-16

Cash

1000

82,500.00

 

 

 

Account Receivable

 1010

 

82,500.00

 

(Collected cash from customer owned, 8th Jan)

 

 

 

28-Jan-16

Gas and Oil expense

5040

7,700.00

 

 

 

Cash

1000

 

7,700.00

 

(Paid cash for Gas & Oil in Jan-16)

 

 

 

28-Jan-16

Salaries Expense

5050

5,400.00

 

 

 

Cash

1000

 

5,400.00

 

(Paid cash for salaries expense in Jan-16)

 

 

 

31-Jan-16

Dividends

3010

10,000.00

 

 

 

Cash

1000

 

10,000.00

 

(Paid cash for dividend)

 

 

 

2. រៀបចំចុះផ្ទេរទិន្នានុប្បវត្តិទៅក្នុងសៀវភៅធំ

Cash

Account Nº 1000

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

1-Jan-16

Capital

 

P001

300,000.00

-

300,000.00

2-Jan-16

Office Rent Expense

P001

-

7,500.00

292,500.00

3-Jan-16

Office Supplies

P001

-

1,500.00

291,000.00

6-Jan-16

Truck Rent Expense

P001

-

2,800.00

288,200.00

22-Jan-16

Service Revenue

P001

82,500.00

-

370,700.00

28-Jan-16

Gas and Oil expense

P001

-

7,700.00

363,000.00

28-Jan-16

Salaries Expense

P001

-

5,400.00

357,600.00

31-Jan-16

Dividends

P001

-

10,000.00

347,600.00

 

Ending balance

 

 

 

347,600.00

Account Receivable

Account Nº 1010

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

8-Jan-16

Service Revenue

 

P001

82,500.00

-

82,500.00

22-Jan-16

Cash

 

P001

-

82,500.00

-

 

Ending Balance

 

-

 

-

Office Supplies

Account Nº 1020

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

3-Jan-16

Cash

 

P001

1,500.00

-

1,500.00

 

Ending Balance

 

-

-

1,500.00

Account Payable

Account Nº 2000

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

17-Jan-16

Advertising Expense

 

P001

 

1,750.00

1,750.00

 

Ending Balance

 

-

-

1,750.00

Capital

Account Nº 3000

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

1-Jan-16

Cash

 

P001

 

300,000.00

300,000.00

 

Ending Balance

 

-

-

300,000.00

Dividends

Account Nº 3010

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

31-Jan-16

Cash

 

P001

10,000.00

 

10,000.00

 

Ending Balance

 

-

-

10,000.00

Service Revenue

Account Nº 4000

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

8-Jan-16

Account Receivable

 

P001

 

82,500.00

82,500.00

 

Ending Balance

 

-

-

82,500.00

Office Rent Expense

Account Nº 5010

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

2-Jan-16

Cash

 

P001

7,500.00

-

7,500.00

 

Ending Balance

 

-

-

7,500.00

Truck Rent Expense

Account Nº 5020

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

2-Jan-16

Cash

 

P001

2,800.00

-

2,800.00

 

Ending Balance

 

-

-

2,800.00

Advertising Expense

Account Nº 5030

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

17-Jan-16

Account Payable

 

P001

1,750.00

-

1,750.00

 

Ending Balance

 

-

-

1,750.00

Gas and Oil Expense

Account Nº 5040

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

28-Jan-16

Cash

 

P001

7,700.00

-

7,700.00

 

Ending Balance

 

-

-

7,700.00

Salaries Expense

Account Nº 5050

Date

Explanation

PR

Debit

Credit

Balance

28-Jan-16

Cash

 

P001

5,400.00

-

5,400.00

 

Ending Balance

 

-

-

5,400.00

3. ចូររៀបចំតារាងតុល្យការសាក់ល្បង

MBC Company

Trial Balance

For end of month, 31-Jan-16

Account Nº

Account Tittle

Debits

Credit

1000

Cash............................................

$ 347,600.00

-

1010

Account Receivable....................

-

-

1020

Office Supplies...........................

1,500.00

-

2000

Account Payable........................

-

$ 1,750.00

3000

Capital........................................

-

300,000.00

3010

Dividends...................................

10,000.00

-

4000

Service Revenue........................

-

82,500.00

5010

Office Rent Expense..................

7,500.00

-

5020

Truck Rent Expense...................

2,800.00

-

5030

Advertising Expense..................

1,750.00

-

5040

Gas and Oil Expense..................

7,700.00

-

5050

Salaries Expense........................

5,400.00

-

$ 384,250.00

$ 384,250.00