គេហទំព័រនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជាជំនួយ សិស្សនិស្សិត អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់ក្នុងការ​សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើចំនុចដែលខ្វះខាត់ ហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចែករំលែកចំណេះដឹង ទៅដល់កូនខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឃខ្លួនអោយកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងវិស័យ គណនេយ្យ ធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ។