6.1 លំហាត់អនុវត្តន៏ 
   6.2 លំហាត់អនុវត្តិន៏
   6.3 លំហាត់អនុវត្តន៏
   6.4 លំហាត់អនុវត្តន៏
   6.5 លំហាត់អនុវត្តន៏