សូមធ្វើការ Download សម្រាប់មេរៀនគណនេយ្យខាងក្រោម

 Principle Accounting 01

Principle Accounting 02

Principle Accounting 03

Principle Accounting 04

Principle Accounting 05

Principle Accounting 06

Principle Accounting 07 

Principle Accounting 08

Principle Accounting 09 

Principle Accounting 10

Principle Accounting 11

របាយការណ៏ផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធនិងគណនេយ្យ

Income Statement

Balance Sheet

Cash Flow