មាតិការមេរៀន Contetn

 1)​  តើអ្វីជា Quickbook?

2) ការបង្កើតក្រុមហ៊ុន How to create a Company

3) ការបង្កើតគណនី Chart Account